Telefon
 
Kreatywne Studio
Kreatywne Studio Bieruń
Kreatywne Studio Robert Kik
Strona główna

zasady
rodo

Regulacje o Ochronie Danych Osobowych

Regulaminy
W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i ady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako ''RODO'' przedstawiamy zasady na jakich przetwarzane są dane przez firmę Kreatywne Studio w ramach zapytań ofertowych i niezamówień składanych w za pośrednictwem stron internetowych: kreatywnestudio.com 1. Administrator danych Administratorem danych jest firma Kreatywne Studio Robert Kik z siedzibą w Bieruniu (43-150) przy ul. Krakowska 103, NIP: 646-269-48-10 Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy: kontakt@kreatywnestudio.com 2. Dane osobowe - jakie pozyskujemy i w jakim celu? Podczas skłania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęć i realizacji zlecenia:
 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu
 • dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko ,numer tel., adres e-mail)
3. W jakim celu przetwarzamy dane? Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i  realizacji płatności, obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług
4. Odbiorcy danych osobowych Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
 • podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie, Poczta Polska
 • organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Okres przechowywania danych osobowych Firma Kreatywne Studio jak Administrator danych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Kreatywne Studio. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą 6. Użytkownikowi przysługuje prawo
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
 • prawo do usunięcia danych: jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chce abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika Serwisu lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem
7. Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych w celu:
 • przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
 • przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty
8. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych). 9. Środki ochrony danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym   celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

INNY WYMIAR REKLAMY
Telefon
Facebook logo
Instagram logo
e-mail
Telefon
nasi klienci

Klient 1 Klient 2 Klient 3 Klient 4 Klient 5 Klient 6 Klient 7 Klient 8 Klient 9 Klient 10 Klient 11 Klient 12 Klient 13 Klient 14 Klient 15 Klient 16 Klient 17 Klient 18 Klient 19
Top